Kompetence zdravotnických záchranářů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.advisor Kučerová Jana, Mgr. : 64974
dc.contributor.author Kavan, Tadeáš
dc.date.accessioned 2019-06-16T03:49:13Z
dc.date.available 2019-06-16T03:49:13Z
dc.date.submitted 2018-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152638
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem Kompetence zdravotnických záchranářů popisuje v úvodní části, jakými náležitostmi se zabývá teoretická část, která se zejména zaměřuje na vymezení kompetencí a popsání aspektů okolo zdravotnických záchranářů a záchranářů pro urgentní medicínu. Následně byl uskutečněn popis výzkumu dané problematiky a jeho realizace. Poté následovalo popsání jednotlivých výsledků dotazníkového šetření. Bylo analyzováno, v jakých aspektech jsou největší nedostatky a naopak vyzvednuto, kde byly výsledky na dobré úrovni. Na závěr bylo představeno několik řešení pro danou problematiku, která by mohla situaci znalosti a překračování kompetencí zlepšit. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis called the competence of emergency medical technicians describes introductory part the essentials of the theoretical part, which focuses on the definition of competencies and the description of aspects around emergency medical technicians and paramedics. Subsequently, a description of the research and its implementation was carried out. Then the results of the questionnaire survey were described. It was analyzed in what aspects are the biggest shortcomings and on the other hand it was raised, where the results were good. In the end, several solutions for the issue were presented, which could improve eduaction and the failure in crossing the competencies en
dc.format 91 stran
dc.format.extent Tabulky, Plany
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ANDRŠOVÁ, Alena. 2012. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada. ISBN 978-802-4741-192.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2000. Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 73, s. 3461-3474. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Zákon č. 201 ze dne 12. července 2017 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 72, s. 2065-2084. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2011. Zákon č. 374 ze dne 8. prosince 2011 o zdravotnické záchranné službě. In: sbírka zákonů České republiky. Částka 131, s. 4839-4848. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Vyhláška č. 391 ze dne 29. listopadu 2017 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky.
dc.relation.isbasedon Částka 137, s. 4360-4375. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon KNOR, Jiří a Jiří MÁLEK. 2014. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80- 7345-386-2.
dc.relation.isbasedon MIKŠOVÁ, Zdeňka a kol. 2014. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu. Kontakt. 16(2), 130-142.
dc.relation.isbasedon ISSN 1212-4117.
dc.relation.isbasedon REMEŠ, Roman a kol. 2013. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-80-247-4530-5.
dc.relation.isbasedon ŠTĚTINA, Jiří. 2014. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách.
dc.relation.isbasedon Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4578-7.
dc.relation.isbasedon ŠÍN, Robin. 2017. Medicína katastrof. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-295-4.
dc.relation.isbasedon TOTTEN, V., A. BELLOU a M. HAUSWALD. 2013. Development of Emergency Medicine in Europe. 2013. Academic Emergency Medicine. 20, 514-521. ISSN 1069-6563.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject kompetence zdravotnického záchranáře cs
dc.subject kompetence zdravotnického záchranáře bez indikace lékaře cs
dc.subject kompetence zdravotnického záchranáře s indikace lékaře cs
dc.subject kompetence záchranáře pro urgentní medicínu cs
dc.subject nelékařský zdravotnický personál cs
dc.subject zdravotnický záchranář cs
dc.subject záchranář pro urgentní medicínu cs
dc.subject organizace zastupující zdravotnické záchranáře cs
dc.subject Emergency medical service en
dc.subject competence of paramedic en
dc.subject competence of paramedic without indication of doctor en
dc.subject competence of paramedic with indication of doctor en
dc.subject competence of paramedic for emergency medicine en
dc.subject non-medical medical staff en
dc.subject paramedic en
dc.subject emergency medicine paramedic en
dc.subject paramedics en
dc.title Kompetence zdravotnických záchranářů cs
dc.title Competence of the emergency medical technician en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-6-6
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-06-05
dc.date.committed 2019-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900627
local.identifier.stag 38886
local.degree.programme Specializace ve zdravotnictví
local.degree.discipline ZZ
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5345
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581497
dc.subject.verbis profesní kompetence cs
dc.subject.verbis vocational qualifications en
dc.subject.verbis emergency medical services en
dc.subject.verbis záchranáři cs
dc.subject.verbis zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject.verbis emergency medical personnel en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 627
local.identifier.author D16000028
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:18 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Specializace ve zdravotnictví/Zdravotnický záchranář cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account