Nová Libeň

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Ševčík Milan, Ing. arch. : 67110
dc.contributor.advisor Loskot Richard, MgA. : 59465
dc.contributor.author Průša, František
dc.date.accessioned 2019-06-16T03:43:10Z
dc.date.available 2019-06-16T03:43:10Z
dc.date.submitted 2019-2-4
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152622
dc.description.abstract Diplomová práce Nová Libeň kontinuálně navazuje na mou bakalářskou práci Ztracený svět Libně, která byla mimo jiné zásadním analytickým podkladem této studie. Hlavní ambice práce přetrvává ve snaze navázat ztracenou kontinuitu mezi historií libeňského židovského ghetta, následným založením židovské obce a mezi současnou strukturou Libně. Předchozí práce analyticky mapovala paralelu mezi historickou a současnou formou této pražské čtvrti. Zhmotněním minulosti do současného urbánního prostoru, práce poukázala na vytrácející se, dnes jen stěží vnímatelnou paměť místa, která nám má připomínat důležitý milník historie, úzce spjatý například i s holocaustem.Konceptem a cílem mé diplomové práce je redefinovat současné veřejné prostranství a vytvořit vitální veřejný prostor, který zachová poslední fragmenty z dob židovského ghetta a zároveň vytvoří kompaktní - městotvorný celek. Nový koncept urbanistické organizace bude vybízet k participaci, nové funkce a možnosti využití městské čtvrti - plánovanou intervencí do veřejného prostoru umístí Libeň do středu pozornosti, kterou zasluhuje. cs
dc.description.abstract The New Libeň Master's Thesis stems from my Bachelor's Thesis entitled The Lost World of Libeň. This Bachelor's Thesis served as an essential analytical document for this study. The main objective of the Thesis has remained unchanged - an effort to restore the lost continuity between the history of the Jewish ghetto in Libeň, establishment of Jewish community, and current structure of the Libně quarter. The Bachelor's Thesis represented analytical mapping of the parallel between historical and current form of this quarter in Prague. Through materialization of the past in the current urban space, the Thesis drew attention to the memory of the locality, disappearing and hardly perceptible, as an important milestone of the history closely connected with holocaust among other things.The concept and objective of my Master's Thesis is to redefine the current public area and transform it into the vital public space preserving last fragments of the Jewish ghetto while creating a compact - city-forming district. The new concept of urban layout will invite to participation, provide new function and possibilities for city district usage - the planned modification of the public area will put Libeň in the centre of attention where it deserves to be. en
dc.format 81
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy 1 -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Libeň cs
dc.subject historie cs
dc.subject kontinuita cs
dc.subject paměť místa cs
dc.subject židovské ghetto cs
dc.subject memento cs
dc.subject genius loci cs
dc.subject site specific art cs
dc.subject umělecká intervence cs
dc.subject veřejný prostor cs
dc.subject revitalizace cs
dc.subject konceptuální řešení cs
dc.subject Libeň en
dc.subject history en
dc.subject continuity en
dc.subject memory of the place en
dc.subject Jewish ghetto en
dc.subject memento en
dc.subject genius loci en
dc.subject site specific art en
dc.subject artistic intervention en
dc.subject public space en
dc.subject revitalization en
dc.subject conceptual solution en
dc.title Nová Libeň cs
dc.title New Libeň en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-6-5
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2019-06-04
dc.date.committed 2019-5-10
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
dc.identifier.signature V 201900611
local.identifier.stag 39373
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581481
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 611
local.identifier.author A17000016
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:17 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account