Vliv teploty vytvrzování na mechanické vlastnosti slitiny AlMgSi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Hisem Pavel, Ing. Ph.D. : 65637
dc.contributor.advisor Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. : 55399
dc.contributor.author Than Van, Truyen
dc.contributor.other Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D. Konzultant : 55408
dc.date.accessioned 2019-05-21T16:58:11Z
dc.date.available 2019-05-21T16:58:11Z
dc.date.submitted 2017-10-27
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152392
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem teploty vytvrzování na mechanické vlastnostislitiny AlMgSi (AW 6082). Obecně jsou slitiny hliníku hned po slitinách železanejpoužívanějšími konstrukčními materiály dneška. Hliníkové slitiny jsou všeobecně velmi často využívány jako konstrukční materiál. Hlavním důvodem je především jejich měrná hmotnost, dostupnost, dobré mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozi.Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány vlastnosti hliníku a jeho slitin, je zde podán přehled slitin hliníku rozdělených na vytvrditelné a nevytvrditelné a je zde také popsána fyzikálně-metalurgická podstata vytvrzování. Nechybí zde ani nejdůležitější technické informace o zkoumané slitině hliníku AW 6082.Cílem experimentální části bylo nalezení vhodných teplot pro hliníkové slitinyAlMgSi (AW-6082) a následné zjištění vlivu teploty vytvrzování na mechanické vlastnosti slitin AlMgSi (AW-6082). cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the influence of hardening temperature on themechanical properties of alloy AlMgSi (AW 6082). Generally, aluminum alloys are the most commonly used structural materials after iron alloys right now. Aluminum alloys are generally very often used as a construction material. The main reason is mainly their specific weight, availability, good mechanical properties and corrosion resistance.The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes the properties of aluminum and its alloys. Moreover, there is given an overview of aluminum alloys classification into heat treatable and non-heat treatable and physical nature of age hardening as well. There are also mentioned the most important technical information about the tested aluminum alloy AW 6082.The aim of the experimental part was to find a suitable temperatures for aluminum alloys AlMgSi (AW-6082) and then to determine the effect of hardening temperature on the mechanical properties of AlMgSi alloys (AW-6082). en
dc.format 58 s.(10 938 znacků).
dc.format.extent Grafy 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] POLMEAR, I. Ligth Alloy - From traditional Alloys to Nanocrystals. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006. s. 421. ISBN 0-7506-6371-5.
dc.relation.isbasedon [2] PTÁČEK, L. et al. Nauka o materiálu I. 2. opr. arozš. vyd. Brno: Akademickénakladatelství CERM, 2003. s. 516. ISBN 80-7204-283-1.
dc.relation.isbasedon [3] PTÁČEK, L. et al. Nauka o materiálu II. Brno: Akademickénakladatelství CERM, 1999. s. 350. ISBN 80-7204-130-4.
dc.relation.isbasedon [4] ASM HANDBOOK. Volume 8 - Mechanical Testing and Evaluation. 10th ed. Materials Park: ASM International, 2000. s. 998. ISBN 0-87170-389-0.
dc.relation.isbasedon [5] PőHLANDT, K. Materials Testing for the Metal Forming Industry. Berlin: Springer-Verlag, 1989. s. 226. ISBN 3-540-50651-9.
dc.relation.isbasedon [6] ASM HANDBOOK. Volume 14 - Forming and Forging. 6th ed. Materials Park: ASM International, 2004. s. 978. ISBN 0-87170-020-4.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Měření tvrdosti cs
dc.subject slitina AW 6082 cs
dc.subject vytvrzování cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject Hardness Measurement en
dc.subject AW 6082 Alloy en
dc.subject Hardening en
dc.subject Ageing en
dc.subject Mechanical Properties en
dc.title Vliv teploty vytvrzování na mechanické vlastnosti slitiny AlMgSi cs
dc.title en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-28
dc.date.committed 2019-1-27
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSP
dc.identifier.signature V 201900453
local.identifier.stag 37618
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline SI
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06580951
dc.subject.verbis hliník cs
dc.subject.verbis tvrdost cs
dc.subject.verbis aluminium alloys en
dc.subject.verbis mechanical properties of materials en
dc.subject.verbis aluminium en
dc.subject.verbis hardness en
dc.subject.verbis slitiny hliníku cs
dc.subject.verbis mechanické vlastnosti materiálů cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 453
local.identifier.author S17000310
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:26:58 cs
local.verbis.studijniprogram KSP Strojní inženýrství/Strojní inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account