Návrh marketingové strategie pro poskytovatele internetových služeb

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Smrž Zdeněk, Ing. : 66628
dc.contributor.advisor Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D. : 56949
dc.contributor.author Ženíšek, Václav
dc.contributor.other Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.other Burešová Jitka, Ing. Ph.D. Konzultant : 63763
dc.contributor.other Herout Tomáš, Ing. Konzultant2 : 65936
dc.date.accessioned 2019-02-28T09:58:08Z
dc.date.available 2019-02-28T09:58:08Z
dc.date.submitted 2016-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151316
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro existující firmu TETA, s. r. o., resp. její část nazývanou TETANET, která se zabývá poskytováním internetu. Práce pojednává o návrhu strategie, která má napomoci firmě k získání informačních výhod, vyššímu počtu zákazníků a vyšší konkurenceschopnosti. Strategie vznikala postupně na základě analýzy organizace a informací získaných v průběhu roční řízené praxe. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou, kde jsou popsány základní pojmy marketingu, strategie marketingu a online marketingu, a praktickou, která je zaměřena na informace spojené přímo s firmou. Jsou zde zmíněny aktivity z průběhu celé praxe autora práce, kterou vykonával po dobu dvou semestrů třetího ročníku studia. Dále jsou zde podány vlastní návrhy a implementace strategie, resp. jejích částí. V závěru této práce se nachází shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků navržené strategie. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with a proposal of marketing strategy for an existing company TETA Ltd., or more precisely, for its part called TETANET which provides the Internet. The thesis is concerned with a strategy proposal that is intended to help the company to obtain information benefits, higher number of customers, and higher competitiveness. The strategy was developed gradually on the basis of an analysis of the company and of the information gathered during a year-long work experience. The thesis is divided into two parts: the theoretical one describes the basic concepts of marketing, marketing strategy, and online marketing, and the practical one focuses on the information connected directly with the company. The activities from the whole work experience of the author of this thesis are mentioned. This work experience was carried out for two semesters of the third year of study. Furthermore, my own proposals and implementation of the strategy, or its parts rather, are explicated. In the conclusion of this thesis one can find a summary and evaluation of the achieved results of the proposed strategy. en
dc.format 42 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky žádné přílohy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. Kolektiv autorů. Online marketing. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7. UNGERMAN, Otakar. Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-157-3. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject reklama cs
dc.subject PPC cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing of services en
dc.subject advertise en
dc.subject online marketing en
dc.subject PPC en
dc.subject Facebook en
dc.title Návrh marketingové strategie pro poskytovatele internetových služeb cs
dc.title Marketing strategy proposal for internet service provider en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-5-29
dc.date.committed 2018-5-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 201900131
local.identifier.stag 35481
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569463
dc.subject.verbis Internet marketing en
dc.subject.verbis internetový marketing cs
dc.subject.verbis strategic marketing en
dc.subject.verbis strategický marketing cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 131
local.identifier.author E14000536
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:01 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account