Infarkt myokardu v přednemocniční péči

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Tichá Nikola, Bc. : 66465
dc.contributor.advisor Sehnalová Jana, Mgr. : 65377
dc.contributor.author Šolc, Marek
dc.contributor.other Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.date.accessioned 2019-02-23T04:12:13Z
dc.date.available 2019-02-23T04:12:13Z
dc.date.submitted 2017-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151218
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na práci zdravotnických záchranářů u pacienta s infarktem myokardu. Infarkt myokardu je stále jedním z nejčastějších příčin úmrtí. Teoretická část se zaměřuje na diagnostiku, postupy zdravotnického záchranáře v přednemocniční péči u pacienta s akutním infarktem myokardu, komplikace spojené s akutním infarktem myokardu a na farmakologickou léčbu. Výsledky dotazníkového šetření jsou analyzovány ve výzkumné části. Cílem práce je zjistit, jak zdravotničtí záchranáři postupují u pacienta s akutním infarktem myokardu, jestli mají přehled o komplikacích s ním spojených a jestli se vyznají v jeho farmakologické léčbě. Dotazník byl zaměřený na znalosti zdravotnických záchranářů o problematice akutního infarktu myokardu a jejich postupy při ošetřování těchto pacientů. Výsledky dotazníkového šetření jsou analyzovány ve výzkumné části. Výstupem bakalářské práce je článek. cs
dc.description.abstract This bachelor´s thesis focuses on the working procedure of a paramedic with a patient who suffered an acute myocardial infarction. Acute myocardial infarction is still one of the most frequent causes of death. The theoretical part of the thesis focuses on diagnostics, working procedure of a paramedic in pre-hospital care with a patient who suffered an acute myocardial infarction, complications related with an acute myocardial infarction and on pharmacologic treatment. The objective of the bachelor´s thesis is to find out how paramedics approach to the patients with an acute myocardial infarction. Another objectives are to check paramedic´s knowledge of a pharmacologic treatment and complications related with an acute myocardial infarction. The questionnaire surwey was focused on paramedic´s knowledge about an acute myocardial infarction and on their working procedures with patients with acute myocardial infarction. The results from the questionnaire surwey are analyzed in the research part of the bachelor´s thesis. The output of this bachelor´s thesis is an article. en
dc.format 70 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 -R
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BULÍKOVÁ, Táňa. 2015. EKG pro záchranáře nekardiology. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5307-2.
dc.relation.isbasedon BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. 2014. Vnitřní lékařství 1. 2. vyd. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-145-2.
dc.relation.isbasedon ČIHÁK, Radomír. 2016. Anatomie. 3. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5636-3.
dc.relation.isbasedon GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. 2016. Základy anatomie 2: kardiovaskulární a lymfatický systém. Praha: Karolinum. ISBN 80-7262-111-4.
dc.relation.isbasedon KAUTZNER, Josef. 2015. Srdeční selhání: aktuality pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-3573-6.
dc.relation.isbasedon KNOR, Jiří a Jiří MÁLEK. 2014. Farmakoterapie urgentních stavů: průvodce léčbou život ohrožujících stavů. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-386-2.
dc.relation.isbasedon LEJSEK, Jan et al. 2013. První pomoc. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2090-9.
dc.relation.isbasedon OŠŤÁDAL, Petr. 2015. Srdeční infarkt: informace pro pacienta. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-431-9.
dc.relation.isbasedon REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. 2013. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4530-5.
dc.relation.isbasedon ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. 2013. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4434-6.
dc.relation.isbasedon ŠTOREK, Josef a Petr HERLE. 2013. Urgentní medicína pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe. ISBN 978-80-87553-96-1.
dc.relation.isbasedon ZIPES, Douglas P. a José JALIFE. 2014. Cardiac electrophysiology: from cell to bedside. 6th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders. ISBN 978-1-4557-2856-5.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject zdravotnický záchranář cs
dc.subject akutní infarkt myokardu cs
dc.subject postupy cs
dc.subject komplikace cs
dc.subject farmakologická léčba cs
dc.subject paramedic en
dc.subject acute myocardial infarction en
dc.subject working procedure en
dc.subject complications en
dc.subject pharmacologic treatment en
dc.title Infarkt myokardu v přednemocniční péči cs
dc.title Pre-hospital Emergency Care Of Myocardial Infarction en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-28
dc.date.committed 2018-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900081
local.identifier.stag 37189
local.degree.programme Specializace ve zdravotnictví
local.degree.discipline ZZ
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5345
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569311
dc.subject.verbis myocardial infarction en
dc.subject.verbis emergency medical services en
dc.subject.verbis emergency medical personnel en
dc.subject.verbis infarkt myokardu cs
dc.subject.verbis zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject.verbis záchranáři cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 81
local.identifier.author D15000135
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:57 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Specializace ve zdravotnictví/Zdravotnický záchranář cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account