Edukace pacientů s onemocněním hyperplazie prostaty

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Líbalová Monika, Bc. : 64328
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.author Hájková, Tereza
dc.contributor.other Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.date.accessioned 2019-02-13T12:23:52Z
dc.date.available 2019-02-13T12:23:52Z
dc.date.submitted 2016-8-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151090
dc.description.abstract Benigní hyperplazie prostaty neboli zvětšení prostaty je nejčastějším nezhoubným novotvarem postihující muže po šedesátém roku života. Bakalářská práce je rozdělena do dvou častí. Teoretická část popisuje benigní hyperplazii prostaty etiologii, symptomatologii, diagnostiku, komplikace a léčbu. Dále se teoretická část práce zabývá edukační činností. Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou výzkumu pomocí dotazníku ve vybraných urologických ambulancích v Liberci. Výzkumná část se zabývá informovaností pacientů o benigní hyperplazii prostaty. Dále se zabývá informovaností pacientů o zásadách při vyprazdňování moči, a zda benigní hyperplazie prostaty omezuje pacienty ve společenském životě. cs
dc.description.abstract Benign prostatic hyperplasia (BHP) also called prostate enlargement is the most common non-malignant tumor occuring in men after the age of sixty. The bachelor thesis has two parts. The theoretic one describes the ethiology, symptomatology, diagnostics, complications and treatment of benign prostatic hyperplasia. This part also deals with the education activities. The other part of this bachelor thesis was put in practice via quantitative method based questionaries. Patients in chosen urological ambulances in Liberec were asked to fill these questionaries. This research part of the bachelor thesis also focuses on the level of awareness of BHP among the patients. It also deals with the level of awareness of the principles of urine derivation and deals with an opinion on limits in social life caused by BHP. en
dc.format 63 s
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM, Grafy, Tabulky 1 , Grafy, Tabulky 1x , Grafy, Tabulky 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. ABRAHÁMOVÁ, Jitka. Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. ISBN 978-808-699-850-3.
dc.relation.isbasedon 2. GHAZAL, Motasem. Sexuální funkce po transuretrální resekci prostaty. Urologické listy. 2015, 13(3), 32-34. ISSN 1214-2085.
dc.relation.isbasedon 3. HANUŠ, Tomáš. Urologie. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-807-387-387-5.
dc.relation.isbasedon 4. JANÍKOVÁ, Eva. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4.
dc.relation.isbasedon 5. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2.
dc.relation.isbasedon 6. KOLLÁROVÁ, Livia a Klára VIDOVÁ. Transuretrální resekce prostaty vs. kvalita života. Sestra. 23(12), 43-46. ISSN 1210-0404.
dc.relation.isbasedon 7. MACFARLANE, Michael. Urology. Phyladelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2013. ISBN 978-1-4511-7568-4.
dc.relation.isbasedon 8. POKRIVČÁK, Tomáš a kol. Chirurgie. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-702-6.
dc.relation.isbasedon 9. ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-802-474-867-2.
dc.relation.isbasedon 10. SLEZÁKOVÁ. Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3130-8.
dc.relation.isbasedon 11. ŠULISTOVÁ, Radka a Marie TREŠLOVÁ. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči pro sestry a porodní asistentky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2012. ISBN 978-80-7394-246-5.
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject edukace cs
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject pacient cs
dc.subject prostata cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject educaton en
dc.subject nursing en
dc.subject patient en
dc.subject prostate en
dc.subject general nurse en
dc.title Edukace pacientů s onemocněním hyperplazie prostaty cs
dc.title Education of patiens with diseases of prostatic hyperplasia en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2017-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900037
local.identifier.stag 35618
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569139
dc.subject.verbis benigní hyperplazie prostaty cs
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis benign prostatic hyperplasia en
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 37
local.identifier.author D14000039
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:53 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account