Znalost studentů oboru Všeobecná sestra v ošetřovatelské péči o pacienta s kolostomií

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Tichá Nikola, Bc. : 66465
dc.contributor.advisor Froňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.author Floriánová, Veronika Viktorie
dc.contributor.other Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.date.accessioned 2019-02-13T12:23:44Z
dc.date.available 2019-02-13T12:23:44Z
dc.date.submitted 2017-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151089
dc.description.abstract Kolostomie je souhrnné označení pro vyústění tlustého střeva přes tělní stěnu. Zavádí se v případech, kdy je nutné tlusté střevo a konečník chirurgicky odstranit, což bývá nejčastěji při onkologických onemocněních. Nejčastější onkologickou diagnózou u českých mužů je právě kolorektální karcinom, u českých žen je toto onemocnění na druhém místě, těsně následováno za karcinomem prsu. Je tedy jasné, že pacientů s kolostomií přibývá. Proto je důležité, aby studenti vycházejícího oboru Všeobecná sestra měli vědomosti a dovednosti v ošetřovatelské péči o pacienta s kolostomií. Cílem bakalářské práce bylo zjistit znalosti studentů oboru Všeobecná sestra o kolostomii. Teoretická část se zabývá charakteristikou onemocnění, rizikovými faktory, vyšetřovacími metodami a také ošetřovatelskou péčí o pacienta s kolostomií. Výzkumná část je analýzou dat získaných od respondentů oboru Všeobecná sestra. cs
dc.description.abstract Colostomy is a general term for an opening colon through the anterior abnominal wall. It sets up in cases when it is necessary to remove surgically the colon and the rectum which is most common oncological diseases. The most common oncological diagnose is colorectal cancer among the Czech men. With Czech women who are affected by this disease on second place followed closely by breast cancer. It is evident that patients with colostomy increase. Therefore, it is important even for students enrolled in a Generic Nurse training program to gain the sufficient knowledge and skills necessary to care for patient with colostomy. The aim of the bachelor thesis was to find out the General Nursing students's knowledge about colostomy. The theoretical part deals with characterictics of the disease, risk factors, examination methods and as well as nursing care of a patient with colostomy. The research part is an analysis of the data obtained from the respondents of Generic Nurse training program. en
dc.format 79 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM, Grafy, Tabulky 1 , Grafy, Tabulky 1x
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. ADAM, Zdeněk a kol. Obecná onkologie. Brno: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-715-8.
dc.relation.isbasedon 2. CARMEL, J. E., J. C. COLWELL a M. GOLDVERG. Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. New York: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-4511-9439-5.
dc.relation.isbasedon 3. ČERVENKOVÁ, Miroslava a Petr SNOPEK. Kvalita života nemocných s kolostomií. Sestra. 2012, 6(10), 38-40. ISSN 1210-0404.
dc.relation.isbasedon 4. FAZIO, V. W., J. M. CHURCH a J. S. WU. Atlas of Intestinal Stomas. New York: Springer- Verlag, 2012. ISBN 978-0-387-78850-0.
dc.relation.isbasedon 5. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-247-4412-4.
dc.relation.isbasedon 6. KRŠKA, Zdeněk a kol. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7.
dc.relation.isbasedon 7. LÚČAN, Jaroslav. Stómie a stomici. Turany: Nakladatelství P + M, 2011. ISBN 978-80-89410-11-8. OTRADOVCOVÁ, Iva. Stomické zdravotnické prostředky. Florence. 2011, 7(4), 32-38. ISSN 1801-464X.
dc.relation.isbasedon 9. SÁLUSOVÁ, Veronika. Vliv kolostomie na aktivity denního života stomiků. Sestra. 2011, 21(10), 36-37. ISSN 1210-0404.
dc.relation.isbasedon 10. SUCHÁNEK, Štěpánek a kol. Rakovina tlustého střeva a konečníku. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2474-7.
dc.relation.isbasedon 11. VORLÍČEK, Jiří a kol. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3742-3.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject kolostomie cs
dc.subject pacient cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject student cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject studijní opora cs
dc.subject colostomy en
dc.subject pacient en
dc.subject general nurse en
dc.subject student en
dc.subject nursing care en
dc.subject study support en
dc.title Znalost studentů oboru Všeobecná sestra v ošetřovatelské péči o pacienta s kolostomií cs
dc.title The Knowledge of Students studying General Nurse about Nursing Care of Patient with Colostomy en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2018-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900036
local.identifier.stag 37216
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569138
dc.subject.verbis nurses en
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis kolostomie cs
dc.subject.verbis zdravotní sestry cs
dc.subject.verbis colostomy en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 36
local.identifier.author D14000035
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:11:54 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account