Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Švarc, Petr
dc.contributor.other Dvořák Václav, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55439
dc.contributor.other Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 57619
dc.contributor.other Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2019-02-03T09:07:59Z
dc.date.available 2019-02-03T09:07:59Z
dc.date.submitted 2013-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150914
dc.description.abstract Tato práce shrnuje výsledky studia termodynamických procesů objevujících se při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla. Obsahuje popis a posouzení různých způsobů ukládání tepelné energie a procesů vyskytujících se při přívodu a odvodu tepla z akumulačních zásobníků. Vyšetřování a posuzování dějů doprovázejících provoz zařízení bylo provedeno pomocí teoretických, numerických, ale i experimentálních metod. K teoretické studii byly použity základní zákony přenosu tepla a hmoty a znalosti termodynamiky. Byla aplikována teorie podobnosti pro studium dějů, ke kterým dochází při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla, a pro studium přestupu tepla z horizontálně uloženého válce ve vodním prostředí. Pro numerické vyšetřování byly použity shodné fyzikální modely, byly definovány materiálové vlastnosti, okrajové a počáteční podmínky analogické se současně prováděnými experimenty. Získané výsledky byly porovnávány s výsledky ostatních autorů zabývajících se obdobnou tématikou. Pomocí provedených rozborů byly zkoumané děje identifikovány a kvantitativně a kvalitativně zhodnoceny. cs
dc.description.abstract This work summarizes results of studies of thermodynamic processes, which occur during charging and discharging of the water thermal energy storages. It contains description and assessment of different ways to store thermal energy, and processes occurring during charging and discharging of storage tanks. Investigation and assessment of processes accompanying the operation were performed by using theoretical, numerical, and experimental methods. For the theoretical study were used basic laws of the heat and mass transfer, and knowledge of thermodynamics. The dimensional analysis was used for study of the processes which occur during charging and discharging of the water thermal energy storages and during heat transfer from surface of a horizontal cylinder in the water. Identical physical models of a fluid flow were used for numerical investigation of different material properties, which were defined, initial boundary conditions, and analogous conditions were implemented simultaneously to the experiments. The results obtained by the investigations were compared to the results of other authors dealing with similar issues. Consequently, all the studied processes were identified, and quantitatively and qualitatively evaluated on the bases of performed analyses. en
dc.format text
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky 1x , 6x výkres, 3x kusovník 1 . 11 příloh 6 výkresů, 3 kusovníky, , Schémata, Grafy, Plany (výkresová dokumentace, cad data), Patentová rešerše, Grafy, Tabulky , Schémata, Grafy, Tabulky ROM
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/63 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/63 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Akumulační zásobníkPřirozená konvekceNabíjeníVybíjeníStratifikaceTermoklinaUkazatele výkonuVýměník cs
dc.subject Thermal energy storageNatural convectionChargingDischargingStratificationThermoclinePerformance indicatorHeat exchanger en
dc.title Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících cs
dc.title Thermodynamic Processes in Water Thermal Energy Storages en
dc.type Thesis
dc.type disertační práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ph.D.
dc.date.defense 2017-4-21
dc.date.committed 2015-12-31
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KEZ
dc.identifier.signature U 958 S
local.identifier.stag 34892
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline MT4
local.faculty.abbreviation FS
local.degree.programmeabbreviation P2301
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.author S13000772


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account