Rozvoj smyslového vnímání u žáků s dětskou mozkovou obrnou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Sluková Květuše, Mgr. Ph.D. : 55235
dc.contributor.advisor Kadavá Jana, PhDr. : 59699
dc.contributor.author Tomanová, Věra
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Joklíková Hana, Mgr. Ph.D. Konzultant : 64101
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2019-01-25T07:01:51Z
dc.date.available 2019-01-25T07:01:51Z
dc.date.submitted 2017-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150685
dc.description.abstract Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá dětskou mozkovou obrnou, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením. Rozebírá problematiku možností rozvoje smyslů. Analyzuje některé metody a činnosti s využitím kompenzačních pomůcek. Charakterizuje vývoj dítěte v období do jednoho roku života v komparaci s vývojovými zvláštnostmi dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část vychází z poznatků odborné literatury a zkušeností z praxe autorky.Empirická část na základě dlouhodobého zúčastněného pozorování skupiny analyzuje metody a činnosti, které je prospěšné a důležité zařazovat do výuky smyslové výchovy. Aktivity je vhodné zařazovat pro zdárný rozovj smyslového vnímání, budování návyků a osvojování dovedností u žáků s dětskou mozkovou obrnou, případně udržování jejich zdravotního stavu. Pozornost zaměřuje na funkční handling a polohování, jako podmínku pro realizaci kvalitního edukačního procesu. K tomuto účelu práce popisuje využití některých kompenzačních pomůcek. Pomocí dotazníkového šetření autorka ověřuje, zda je podobných metod, činností a pomůcek využíváno v dalších speciálních základních školách. Vyhodnocení dotazníkového šetření poslouží ke komparaci výsledků. Na základě vyhodnocení vyplynou doporučení pro speciálně pedagogickou praxi. cs
dc.description.abstract In its theoretical part the thesis deals with children's cerebral palsy, severe mental disability, combined disability. It discusses the problematic of the senses development possibilities. It analyses certain methods and activities that utilize compensatory aids. It describes the development of a child up to one year of age in comparison with the developmental peculiarities of a child with cerebral palsy. The theoretical part is based on the specialized literature findings and on the practical experience of the author.Based on the long-term observation of the group, the empirical part analyses the methods and activities which are beneficial and which are important to be included in the sensory education teaching. The activities should be included in the teaching for the successful sensory perception development, habits building and skills acquiring in pupils with cerebral palsy, or for maintaining their health status. The attention focuses on the functional handling and positioning as a condition for a quality education process implementation. For this purpose, the work describes the use of some compensatory aids. Using a questionnaire survey, the author checks whether the similar methods, activities and tools are used in other special primary schools. The evaluation of the questionnaire survey serves for the comparison of the results. Based on the evaluation, the recommendations for the special pedagogical practice will be presented. en
dc.format 111 s.
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BAZALOVÁ, B., 2014. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0693-4.
dc.relation.isbasedon JAKOBOVÁ, A., 2011. Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7368-945-2.
dc.relation.isbasedon KUDLÁČEK, M., 2012. Svět dětské mozkové obrny: nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0178-6.
dc.relation.isbasedon NEWMAN, S., 2004. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-717-8872-4.
dc.relation.isbasedon OPATŘILOVÁ, D., 2005. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3819-5.
dc.relation.isbasedon SEKÁČOVÁ, G., JEŽEK, D., 2008. Podpora pohybového vývoje: možnosti vzdělávání žáků základní školy speciální v oblasti podpory pohybového vývoje. 1. vyd. Praha: IPPP ČR. ISBN 978-80-7367-691-9.
dc.relation.isbasedon VALENTA, M., MÜLLER, O., 2003. Psychopedie. 1. vyd. Praha: Parta. ISBN 80-732-0039-2.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dětská mozková obrna cs
dc.subject handling cs
dc.subject kombinované postižení cs
dc.subject kompenzační pomůcky cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject orofaciální stimulace cs
dc.subject polohování cs
dc.subject smyslové percepce cs
dc.subject smyslová výchova cs
dc.subject základní škola speciální cs
dc.subject Children's cerebral palsy en
dc.subject handling en
dc.subject combined disability en
dc.subject compensatory aids en
dc.subject mental retardation en
dc.subject orofacial stimulation en
dc.subject positioning en
dc.subject sensory perception en
dc.subject sensory education en
dc.subject special primary school en
dc.title Rozvoj smyslového vnímání u žáků s dětskou mozkovou obrnou cs
dc.title Development of Sensory Perception of Pupils with Cerebral Palsy en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2018-6-6
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
local.identifier.stag 36314
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7506
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Navazující
local.identifier.author P16000532


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account