Mediace - řešení konfliktů ve školní praxi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D. : 54999
dc.contributor.author Masařová, Jana : P16000690
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Meier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:18:11Z
dc.date.available 2019-01-09T11:18:11Z
dc.date.submitted 2016-11-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142265
dc.description.abstract Práce mapuje možnosti využití mediace jako komunikačního prostředku a nástroje při řešení problémů a konfliktů ve školním prostředí. Představuje obecnou teorii týkající se konfliktu i mediačního řešení. Autorka objasňuje specifika školního prostředí v mediaci. Z pedagogicko-sociálního pohledu popisuje tradiční řešení školních konfliktů, sociálních rolí ve škole a následně je konfrontuje s možností mediačních postupů. V práci jsou rovněž představeny a hodnoceny případové studie a příklady školní mediace z praxe základních škol. cs
dc.description.abstract The thesis describes the possibilities of using mediation as a means of communication and tools in solving problems and conflicts in the school environment. It represents a general theory of conflict and mediation solution. The author explains the specifics of the school environment in mediation. From a pedagogical and social point of view, it describes traditional solutions of school conflicts, social roles in school, and then confronts them with the possibility of mediation procedure. Case studies and examples of school mediation from the practice of elementary schools are also presented and evaluated. en
dc.format 84 s.
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 9788024731346.
dc.relation.isbasedon KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-807-3674-076.
dc.relation.isbasedon RABIŇÁKOVÁ, Dana a Marek MIČIENKA, ed. Konflikt, koření života: průvodce řešením konfliktů pro učitele a studenty středních škol. 2., rev. vyd. Praha: Partners Czech, 2004. ISBN 8023933396.
dc.relation.isbasedon ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.
dc.relation.isbasedon ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace: Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0091-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject konflikt cs
dc.subject mediace cs
dc.subject škola cs
dc.subject praxe cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject Conflict en
dc.subject mediation en
dc.subject school en
dc.subject practice en
dc.subject communication en
dc.subject school environment en
dc.title Mediace - řešení konfliktů ve školní praxi cs
dc.title Mediation - Solving Problems in School Practice en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2018-8-29
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
local.identifier.stag 36437
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline DJ-OV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Navazující


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account