Raně novohornoněmecké letáky v Království českém - Lingvistická analýza dvou raně novohornoněmeckých textů z doby zimního krále Fridricha Falckého

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Weber Tilo, Dr. phil. habil. Ph.D. : 62643
dc.contributor.author Peerová, Marie : P16000673
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Meier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:18:04Z
dc.date.available 2019-01-09T11:18:04Z
dc.date.submitted 2017-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142264
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá lingvistickou analýzou dvou raně novohornoněmeckých textů, tzv. letáků, z doby vlády Fridricha Falckého v Království českém. Texty, které navazují na úvod do historie českých zemí 17. století, jsou synopticky představeny ve čtyřech verzích: raně novohornoněmecký text psaný frakturou, jeho doslovný přepis v moderní antikvě, novohornoněmecká glosa upravující text morfém za morfémem a nakonec idiomatický překlad do novodobé němčiny. Cílem této synopse je zpřístupnit text současnému čtenáři. Dále slouží jako základ pro poslední část, která se zabývá analýzami na rozličných lingvistických úrovních. Jedním z hlavních cílů této práce je poukázat na lingvistické rozdíly mezi dvěma jazykovými obdobími, ranou novohornoněmčinou a současnou němčinou, na příkladu porovnání textů ze 17. století s jejich moderním překladem. cs
dc.description.abstract This M.A. thesis deals with the linguistic analysis of two Early Modern High German (EMHG) texts, i.e., flyers from the period of the reign of Frederick V of Palatinate in the kingdom of Bohemia. Following an introduction to the history of Bohemia in the early 17th century, the two texts are each presented synoptically in four versions: the EMHG text in Gothic print, its letter-to-letter transcript in modern antiqua print, a Modern High German morphem-by-morphem gloss and, finally, an idiomatic translation into Modern Standard German. The synopsis aims at making the original text comprehensible for a contemporary reader and provides a basis for the last main section in which analyses are conducted on various linguistic levels. One major aim of this research is to point out the linguistic differences between two stages of the German language, EMHG and Modern Standard German, by comparing texts from the 17th century with their modern translations. en
dc.format 70 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky
dc.language.iso ne
dc.relation.isbasedon ZWEY Boehmische Lieder Verdeutscht, I., b. m. vyd., 1619, s. 8, Krajská vědecká knihovna v Liberci, sign. T 3-69.
dc.relation.isbasedon P. Ambrosium N.: COPIA oder Newe Beicht, Desz gewesten Pfaltzgraff offene Schuldt wie ihn Scultetus lehrret mit Gedult. Praha, 1621, s. 7, Krajská vědecká knihovna v Liberci, sign. T 3-30.
dc.relation.isbasedon BAUFELD, Christa. Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch: Lexik aus Dichtung und Fachliteratur des Frühneuhochdeutschen. Tübingen: Max Niemeyer, 1996. ISBN 3-484-10268-3.
dc.relation.isbasedon HARTWEG, Frédéric & Klaus-Peter WEGERA: Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit (= Germanistische Arbeitshefte. Tübingen: Niemeyer, 2005. ISBN 3-484-25133-6.
dc.relation.isbasedon HOFFMEISTER, Gerhard. Deutsche und europäische Barockliteratur. /1. Aufl./. Stuttgart: Metzler, 1987. ISBN 3-476-10234-3.
dc.relation.isbasedon HUBKOVÁ, Jana. Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. ISBN 978-80-7308-300-7.
dc.relation.isbasedon JASANSKÝ, Alan. Jazykový rozbor raně novohornoněmeckých textů Kryštofa II. z Redernu z období 1611-1639: Sprachanalyse der frühneuhochdeutschen Texte Christophs II. von Redern aus dem Zeitraum 1611-1639 [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject raná novohornoněmčina cs
dc.subject raně novohornoněmecké letáky cs
dc.subject Fridrich Falcký cs
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.subject přepis textu cs
dc.subject synopse cs
dc.subject Early Modern High German en
dc.subject Early Modern High German flyers en
dc.subject Frederick V of Palatinate en
dc.subject linguistic analysis en
dc.subject texts transcript en
dc.subject synopsis en
dc.title Raně novohornoněmecké letáky v Království českém - Lingvistická analýza dvou raně novohornoněmeckých textů z doby zimního krále Fridricha Falckého cs
dc.title Early New High German pamphlets in the Kingdom of Bohemia - Linguistic analysis of two Early New High German texts from the period of the Winter King Frederick V of Palatinate en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2018-8-30
dc.date.committed 2018-11-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KNJ
local.identifier.stag 37532
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline DJ-NJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Navazující


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account