Rizikové chování dětí a mládeže jako etopedický problém

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Havrlentová Darina, doc. PhDr. Ph.D. : 65557
dc.contributor.author Týmalová, Eva : P15000556
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:17:53Z
dc.date.available 2019-01-09T11:17:53Z
dc.date.submitted 2017-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142262
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rizikovým chováním dětí a mládeže. Zaměřuje se na charakteristiku rizikového chování v kontextu etopedie a na jeho jednotlivé dělení. Popisuje období dospívání jako rizikové období pro vznik a rozvoj problémového chování. Cílem práce je definovat rizikové chování, popsat jeho nejčastější projevy v tomto období, jeho nápravu a faktory, které ji ovlivňují. V práci je popsán konkrétní proces v etopedii a instituce, které se na něm podílejí. Součástí práce jsou i rozhovory s odborníky na dané téma. Tyto rozhovory se, kromě nejčastějších projevů rizikového chování a jejich nápravy, zaměřují i na příčiny tohoto chování a úspěšnost jejich nápravy. Propojením odborných poznatků s poznatky z výzkumu, se podařilo definovat rizikové chování, vymezit jeho nejčastější projevy, jeho příčiny, metody a postupy, kterými ho lze odstranit nebo alespoň eliminovat a faktory, které se na této nápravě podílejí. Zároveň se rozhovory zaměřují i na kvalitu nastavení systému péče o jedince s výskytem rizikového chování a konkrétní pohledy respondentů na tento systém. Také shrnují úspěšnost veškerých postupů a celkové nápravy projevů rizikového chování. cs
dc.description.abstract This thesis is devoted to risky behaviour of children and adolescents. It specificaly targets the characteristics of risky behaviour in context of ethopedics and its classification. It describes phase of adolescence as a phase prone to birth and growth of risky behaviour. Goal of this thesis is to describe the most common ways risky behaviour expresses itself, its correction and factors, that influence the act of correction. The thesis contains an actual process in ethopedics and institutions that partake in it, as well as interviews with specialists of certain fields. These interviews focus not only the most common ways this behaviour manifests itself, but also the main causes of risky behaviour and success rates of its correction methods. By piecing together scientifict facts with facts from the research, the thesis defines risky behaviour, determines its most common causes, methods and procedures of either its removal, or mitigation and factors, that contribute to the mending process. Also, the interviews seek to discover the quality of system care of individuals with presence of risky behaviour and the respondent's point of view on the system. Finaly, it summarizes success rates of all the procedures and overall remedy processes of risky behaviour. en
dc.format 71 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky , Schémata, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KÁBÍČEK, P. a kolektiv, 2014. Rizikové chování v dospívání: a jeho vztah ke zdraví. 1. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-793-4.
dc.relation.isbasedon MARTÍNEK, Z., 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2310-5.
dc.relation.isbasedon NIELSEN, S. V. a kolektiv, 2014. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4042-3.
dc.relation.isbasedon SLOMEK, Z., 2010. Etopedie. 1. vyd. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-84-6.
dc.relation.isbasedon ŠEVČÍKOVÁ, A. a kolektiv, 2014. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5010-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject problémové chování cs
dc.subject etopedie cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject etopedický proces cs
dc.subject etopedická péče cs
dc.subject risky behaviours en
dc.subject problematic behaviours en
dc.subject ethopedics en
dc.subject children en
dc.subject adolescents en
dc.subject adolescence en
dc.subject ethopedic process en
dc.subject ethopedic care en
dc.title Rizikové chování dětí a mládeže jako etopedický problém cs
dc.title Risky Behaviour of Children and Youth as an Ethopedic Problem en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-22
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
local.identifier.stag 36219
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SPV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7506
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account