Náhradní rodinná péče

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Helikarová Eliška, Mgr. : 64100
dc.contributor.author Strejčková, Iva : P15000550
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:17:50Z
dc.date.available 2019-01-09T11:17:50Z
dc.date.submitted 2017-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142261
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče. Cílem bakalářské práce je zjistit míru informovanosti o možnostech náhradní rodinné péče v České republice a zjistit možné překážky v její realizaci u populace dospělých v produktivním věku. Práce je ve dvou hlavních částech dělena na kapitoly, které přehledně shrnují základní pojmy potřebné pro přiblížení dané problematiky. První kapitola obsahuje vybrané podkapitoly psychologie rodiny, kde se zaměříme na typy rodin, normalitu rodiny a rodinnou diagnózu. Ve druhé kapitole jsou popsány některé formy náhradní rodinné péče a jejich podmínky. Konkrétně kapitola druhá zahrnuje dvě podkapitoly s názvem Osvojení a Pěstounská péče. Pro třetí kapitolu jsme vybrali důležitá fakta pomáhající při přípravě na náhradní rodinnou péči. Věnujeme se zde prvním přípravám, posuzování kandidátů a rozebíráme jednotlivé fáze adaptace.Další kapitoly obsahují teoretické poznatky o nástrahách náhradní rodinné péče. Těmito nástrahami rozumějme informovanost uchazečů, poruchy přijímaných dětí a dále minulost dítěte umístěného do náhradní rodinné péče.Poslední kapitola teoretické části práce je zaměřena na organizace, které pomáhají uchazečům či náhradním rodinám s problémy, které je mohou během procesu provázet. Výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku. Dotazník byl šířen mezi dospělou populaci v produktivním věku. Na základě získaných poznatků byla sestavena navrhovaná opatření. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the issue of alternative family care. The aim of the bachelor thesis is to find out the level of awareness about the possibilities of alternative family care in the Czech Republic and to identify possible obstacles to its implementation in the adult working age population. The thesis is divided into two chapters, which summarize the basic terms necessary for approaching the given issue. The first chapter contains selected subchapters of family psychology, focusing on family types, family normality, and family diagnosis. The second chapter describes some forms of alternative family care and their conditions. Specifically, the second chapter includes two subchapters titled Adoption and Foster Care. For the third chapter, we chose important facts which can help to prepare family care. We are devoting ourselves to the first preparations, the assessment of the candidates and the various stages of the adaptation. Other chapters contain information about the problems of alternative family care. By these pitfalls, we mean the information of the applicants, the failure of the children to be admitted, and the past of the child placed in substitute family care. The last chapter of the theoretical part of the thesis is focused on organizations that help applicants or surrogate families with problems that can accompany them during the process. The research survey was conducted through a questionnaire. The questionnaire was disseminated among the adult population of working age. On the basis of the lessons learned, the proposed measures were drawn up. en
dc.format 98 s. (105 144 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče : průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8.
dc.relation.isbasedon MATĚJČEK, Zdeněk. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637- 3.
dc.relation.isbasedon SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-250-8.
dc.relation.isbasedon ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy : [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-318-5.
dc.relation.isbasedon ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0065-9 .
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Náhradní rodinná péče cs
dc.subject formy náhradní rodinné péče cs
dc.subject rodina cs
dc.subject nástrahy cs
dc.subject dítě cs
dc.subject Alternative family care en
dc.subject forms of alternative family care en
dc.subject family en
dc.subject pitfalls en
dc.subject child en
dc.title Náhradní rodinná péče cs
dc.title Alternative Family Care en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-22
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
local.identifier.stag 36246
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SPV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7506
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account