Pojetí náboženství u Sigmunda Freuda

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Václavík David, doc. PhDr. Ph.D. : 54998
dc.contributor.author Mikšaníková, Anežka
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Paleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.other Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:16:38Z
dc.date.available 2019-01-09T11:16:38Z
dc.date.submitted 2015-10-25
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142246
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá osobou Sigmunda Freuda v souvislosti s jeho pojetím náboženství. Vývoj jeho názorů o vzniku a účelu náboženství pro lidskou kulturu je sledován při analýze a následném porovnání jeho nejdůležitějších spisů Totem a tabu a Budoucnost jedné iluze. Pozornost je zaměřena na vznik totemismu a na Freudovo pojetí náboženství, jakožto lidské neurózy a iluze, přičemž je kladen důraz na jeho psychoanalytický způsob, kterým zkoumal náboženství. Text práce rovněž obsahuje kritickou reflexi Freudových teorií. V souvislosti s Freudovým negativním vztahem k náboženství jsou v práci představeny zásadní vlivy, které k těmto jeho úvahám vedly. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis pursues Sigmund Freud and his approach to religion. The development of his opinions on origin and purpose of religion for human culture is studied in the analysis and subsequent comparison of his most significant works Totem and Taboo and The Future of an Illusion.The attention is paid to the birth of totemism and Freud's approach to religion as a human neurosis and an illusion with the emphasis on his psychoanalytical way of examining religion. The text of this thesis contains a critical inquiry into Freud's theories. In connection with Freud's negative relationship with religion this thesis introduces the crucial influences leading to his views. en
dc.format 46 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon FREUD, Sigmund. Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha, 1997. ISBN 80-86123-01-4.
dc.relation.isbasedon FREUD, Sigmund. Budoucnost jedné iluze. In Freud, Sigmund. O člověku a kultuře. Praha, 1990. ISBN 80-207-0109-5.
dc.relation.isbasedon FREUD, Sigmund. Spisy z let 1932-1939. Praha, 1998. ISBN 80-86123-06-5.
dc.relation.isbasedon PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Praha, 2015. ISBN 978-80-905211-2-4.
dc.relation.isbasedon SKALICKÝ, Karel. V zápase s posvátnem: náboženství v religionistickém bádání. Brno, 2005. ISBN 80-7325-054-3.
dc.relation.isbasedon ROBINSON, Paul A. Freud and his critics. Berkeley: University of California Press, c1993. ISBN 0520080297.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Sigmund Freud cs
dc.subject Náboženství cs
dc.subject Psychoanalýza cs
dc.subject Totemismus cs
dc.subject Tabu cs
dc.subject Neuróza cs
dc.subject Iluze cs
dc.subject Sigmund Freud en
dc.subject Religion en
dc.subject Psychoanalysis en
dc.subject Totemism en
dc.subject Taboo en
dc.subject Neurosis en
dc.subject Illusion en
dc.title Pojetí náboženství u Sigmunda Freuda cs
dc.title Conception of Religion by Sigmund Freud en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-30
dc.date.committed 2017-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
local.identifier.stag 34616
local.degree.programme Filozofie
local.degree.discipline FHV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6101
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P14000128


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account