Personalmarketing unter den Bedingungen tschechischer Unternehmen

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Maršíková, Kateřina
dc.contributor.author Myslivcová, Světlana
dc.date.accessioned 2015-10-06
dc.date.available 2015-10-06
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2015_2_2
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13255
dc.description.abstract Příspěvek pojednává o personálním marketingu, který je možno považovat za poměrně nový nástroj v oblasti řízení lidských zdrojů a který se soustřeďuje na zvyšování spokojenosti pracovníků, zlepšování rozvoje pracovníků, tedy celkově na zlepšování kvality lidského pracovního života. S ohledem na to, že je tento pojem poměrně nový,příspěvek se ve své úvodní části zabývá teoretickými východisky personálního marketingu. Ve druhé, rozsáhlejší části pojednává o přípravné a realizační fázi primárního, kvantitativního výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit míru využití personálního marketingu u firem, které lze nazvat největšími zaměstnavateli v Liberckém kraji. Předmětem interpretace výzkumu v příspěvku je především odpověď na otázku, zda odborníci na lidské zdroje v podnicích v Libereckém kraji s personálním marketingem pracují, v jaké míře a které konkrétní nástroje jsou v praxi využívány. cs
dc.description.abstract Artykuł dotyczy marketingu personalnego, który można uważać za stosunkowo nowe narzędzie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i który skupia się na podnoszeniu poziomu zadowolenia pracowników, udoskonalaniu ich rozwoju, czyli na ogólnym podnoszeniu jakości tej części życia ludzkiego, która związana jest z pracą.W związku z tym, że chodzi o stosunkowo nowe pojęcie, we wprowadzeniu do artykułu opisano założenia teoretyczne marketingu personalnego. Jego druga, obszerniejsza część, poświęcona jest etapowi przygotowania i realizacji podstawowych badań ilościowych, których głównym celem była ocena stopnia wykorzystania marketingu personalnego w spółkach, które można nazwać największymi pracodawcami w kraju libereckim. Przedmiotem interpretacji badań podjętej w ramach artykułu jest przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy specjaliści ds. zasobów ludzkich w kraju libereckim wykorzystują marketing personalny, w jakim stopniu oraz jakie konkretne narzędzia stosowane są w praktyce. pl
dc.description.abstract The aim of the paper is to introduce a theme of personnel marketing (HR marketing) both in theoretical and empirical perspectives. Personnel marketing can be considered as a relatively new tool in the field of human resources management, concentrating on increasing the satisfaction of employees, improved career development and, consequently, on the improved quality of human working life.As the term itself it is quite new, the paper in its first section deals with the theoretical basis of personnel marketing. The second and more extensive section explains the preparatory and implementation stages of the primary quantitative research, whose main objective was to evaluate the level of utilisation of personnel marketing in companies which can be classified as the largest employers in the Liberec Region. The interpretation of the research results strives namely to provide an answer to the question whether human resources experts in the businesses located in the Liberec Region use personnel marketing in practice, to what extent and which specific tools. en
dc.description.abstract Der Beitrag behandelt das Personalmarketing, das als verhältnismäßig neues Instrument im Bereich des Personalwesens, des sog. Human Resource Managements, erachtet werden kann, und welches sich auf die Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Verbesserung der Entwicklung der Mitarbeiter, somit insgesamt auf die Verbesserung der Qualität des menschlichen Arbeitslebens konzentriert.Im Hinblick darauf, dass dieser Begriffe relativ neu ist, befasst sich der Beitrag in seinem einleitenden Teil mit den theoretischen Ausgangspunkten des Personalmarketings. Im zweiten, umfangreicheren Teil widmet er sich der Vorbereitungs- und Realisierungsphase der primären, quantitativen Forschung, deren Hauptziel die Bewertung des Maßes der Inanspruchnahme des Personalmarketings bei jenen Firmen war, die zu den größten Arbeitgebern in der Region Liberec gehören. Gegenstand der Interpretation der Forschungsarbeiten im Beitrag ist vor allem die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit die Spezialisten für das Personalwesen (Human Resources) in den Unternehmen der Region Liberec im Personalmarketing arbeiten, und welche konkreten Instrumente in der Praxis zur Anwendung gelangen. de
dc.format text
dc.format.extent 22-31 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon MEIER, W.: Strategisches Personalmarketing: Analyse – Konception – Instrumente. In: Maier, W.; Fröhlich, W. (eds.), Personalmanagement in der Praxis. Wiesbaden, Gabler Verlag, 1991, p. 65. ISBN 3-409-13852-8.
dc.relation.isbasedon FARZAD, A. et al.: The effect of internal marketing on organizational commitment in Iranian banks. American Journal of Applied Sciences. [online]. 2008, Vol. 5, Issue 11, pp. 1480–1486. ISSN 1546-9239 [accessed 2015-04-20]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon BARROW, S.; MOSELEY, R.: The employer brand: bringing the best of brand management to people at work. John Wiley and Sons, Chichester, 2005, Vol. 2. ISBN 978-0-470-01273-4.
dc.relation.isbasedon WIMMERS, J.: HR Marketing from Job Advertising to Employer Branding. GRIN Verlag, Norderstedt, 2009. ISBN 978-3-640-44934-7.
dc.relation.isbasedon DVOŘÁKOVÁ, Z. et al.: Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. C. H. Beck, 1st edition, Prague, 2004. ISBN 80-7179-468-6.
dc.relation.isbasedon GACHERU, D.: Employee Value Proposition. [online].USA: KPMG, 2015. [accessed 2015-04-29]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon HOVORKA, P.: Firmy málo pracují se značkou zaměstnavatele. Moderní řízení. Prague, Economia, 2015. ISSN 99-00-00157-X.
dc.relation.isbasedon GALLUP: State of the global workplace: Annual report. Washington, D. C., 2013. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon GALLUP: Strategies to Build a Strengths-Based Culture and a Great Company: Q12 Employee Engagement. The Culture of an Engaged Workplace. [online]. 2014 [accessed 2015-04-14]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon HALES, C.: ‘Internal Marketing’ As an Approach to Human Resource Management: A New Perspective or a Metaphor Too Far? Human Resource Management Journal. DOI:
dc.relation.isbasedon SANCHEZ-HERNANDEZ, I.; GRAYSON, D.: Internal marketing for engaging employees on the corporate responsibility journey. Intangible Capital. DOI: 10.3926/
dc.title Personalmarketing unter den Bedingungen tschechischer Unternehmen de
dc.title Personnel marketing in czech businesses en
dc.title.alternative Personální marketing v podmínkách českých společností cs
dc.type Article en
dc.date.defense 2015-09-30
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2015-2-002
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 21
local.relation.issue 2
local.citation.spage 22
local.citation.epage 31
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 1749


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account