Kriminalita mládeže

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Králová, Blanka
dc.contributor.author Fáryová, Milada
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-04-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11611
dc.description katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 84 s. (123 936 znaků) cs
dc.description.abstract The bachelor thesis dealt with one of the most serious problems of crime ? the crime of minors and adolescents. It is a very sensitive issue that the society should pay close attention to it. The aim of this work was to map the situation of juvenile crime, find the most often committed crime, its motives and causes.The work was divided into theoretical and practical parts. The first part dealt with the definition of fundamental terms, description of the developments in crime since 1989, various influences of juvenile delinquency, behaviour disorders that affect delinquent action, crime prevention and its programms. This part was based on laws, literature and other resources. The second part was based on the method of processing questionnaires. The data from educational institutions were used as the source of research. The steps to reduce juvenilie delinquency were suggested according to the survey. The results showed that juvenile delinquency of boys from the educational institution was greatly influenced by upbringing and place where the boys lived.The survey showed the failure of parenting, that affects the individual formation. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala nejzávažnější problematikou a to kriminalitou nezletilých a mladistvých, jedná se o velmi citlivé téma, kterému by měla společnost věnovat velkou pozornost. Cílem bylo zmapovat stav trestné činnosti mladistvých, která trestná činnost je páchána nejčastěji, jaké jsou motivy a příčiny trestné činnosti. Práce byla rozdělena do části teoretické a praktické.První teoretická část se zabývala vymezením základních pojmů a popisem vývoje kriminality od roku 1989, různými vlivy kriminality mládeže, poruchami chování, které ovlivňují delikventní jednání, prevenci kriminality a programy zaměřující se na prevenci kriminality. Pro zpracování teoretické části byly použity odborné prameny literatury, informační zdroje a zákony.Druhá praktická část práce byla postavena na metodě zpracování dotazníků. Jako zdroj pro výzkum byla použita data z Výchovných ústavů. Z průzkumu byla navržena opatření ke snížení kriminality mladistvých.Výsledky ukazovaly, že kriminalita mládeže u chlapců z výchovného ústavu je značně ovlivněna výchovou a prostředím, ve kterém se chlapci pohybovali. Průzkum ukázal selhání rodinné výchovy, která má vliv na formování jedince. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject youth en
dc.subject children en
dc.subject minor en
dc.subject youthful en
dc.subject personality en
dc.subject offender en
dc.subject behavioral disorders en
dc.subject delinquency en
dc.subject criminality en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject criminal offense en
dc.subject offense en
dc.subject drugs en
dc.subject education en
dc.subject mládež cs
dc.subject dítě cs
dc.subject nezletilý cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject drogy cs
dc.subject výchova cs
dc.title Kriminalita mládeže cs
dc.title.alternative Criminality of Youths en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-05-29
dc.date.committed 2012-04-27
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 22037
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463796
dc.subject.verbis kriminalita mládeže cs
dc.subject.verbis juvenile delinquency en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:42 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account