Pachatelé majetkové trestné činnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Thelenová, Kateřina
dc.contributor.author Honéger, David
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10662
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 61 cs
dc.description.abstract The topic of the thesis was a treatise on the perpetrators of property crimes in the context of social exclusion, who have experience with the abuse of psycho-active substances, and the recurrence risk of social exclusion. By using advanced analysis of the case file analysis system, analysis of secondary sources and especially the implementation of the talks. The text has been structured in theoretical and practical part.The starting point for the survey work have been the perpetrators of crime as a major survey respondents, provided that at least 70% of the perpetrators are Roma, who have not managed to confirm the survey. However, it was verified by the other main assumptions related to social exclusion. The aim was to characterize the fundamental aspects of property crime, which managed to meet and identify. Research sample and survey techniques were sufficient number of respondents that have used techniques led to the fulfillment of the work. The main finding was the characterization of the fundamental aspects of criminal activity as a factor of social exclusion. The main recommendation for practice is assessed individually in the individual solutions to crime by the police and the company has moved beyond the so-called labeling of individuals at risk of social exclusion by the time the actual state. en
dc.description.abstract Tématem předložené bakalářské práce bylo pojednání o pachatelích majetkové trestné činnosti v kontextu sociálního vyloučení, kteří mají zkušenost se zneužíváním psycho-aktivních látek, jsou recidivní a ohrožení sociálním vyloučením. Autor postupoval metodou analýzy spisové dokumentace, analýzou systémovou, analýzou sekundárních zdrojů a především provedením rozhovorů. Text byl strukturován do teoretické a praktické části práce.Východiskem pro průzkum práce byli pachatelé trestné činnosti jako respondenti průzkumu za zásadního předpokladu, že alespoň 70% pachatelů jsou Romové, kterého se však nepodařilo průzkumem potvrdit. Avšak bylo ověřeno dalších zásadních předpokladů spojených se sociálním vyloučením. Cílem bylo charakterizovat základní aspekty majetkové trestné činnosti, což se povedlo naplnit a identifikovat. Výzkumný vzorek a technika průzkumu byly v dostatečném množství respondentů, u kterých užité techniky vedly k naplnění cíle práce. Hlavním zjištěním bylo charakterizování základních aspektů trestné činnosti jako faktoru sociálního vyloučení. Hlavním doporučením pro praxi je posuzovat jedince individuálně v průběhu řešení trestné činnosti ze strany policie a by se společnost oprostila tzv. labelingu jedinců ohrožených sociálním vyloučením do doby zjištění skutečného stavu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject property crime en
dc.subject offender en
dc.subject drug en
dc.subject social exclusion en
dc.subject roma en
dc.subject majetková trestná činnost cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject droga cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject rómové cs
dc.title Pachatelé majetkové trestné činnosti cs
dc.title.alternative Perpetrators of Property Crime en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-01
dc.date.committed 2011-04-28
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 19792
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452323
dc.subject.verbis pachatelé trestných činů cs
dc.subject.verbis trestné činy cs
dc.subject.verbis perpetrators of criminal acts en
dc.subject.verbis crimes en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:01:54 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account