Problematika sebepojetí u dospívajících žáků základních škol

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Josífková, Jitka
dc.contributor.author Pittnerová, Jana
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2009-04-27
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10385
dc.description katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 180 s. cs
dc.description.abstract SummaryThe diploma thesis dealed with the issue of self-image of the elementary school?s adolescent pupils. Its aim was to identify, analyze and describe the self-esteem and confidence of adolescent pupils. To define the influence of harmonic family on the self-image of the adolescent pupil and to compare some aspects of the self-image with children who grow up in institutional child care. The thesis consisted of two main parts; the theoretical and practical part. The theoretical part described family and it?s basic functions, contained socialization and dealed with the issue of institutional care. Significant attention was paid to the self-image of adolescent pupils.The practical part, which used a questionnaire method, examined impact of an emotional approach of parents on the child's self-image. The investigation was focused on two groups of respondents. Pupils coming from families and pupils coming from institutional child care. The statistical methods were used for processing and verification of the assumptions. Analysis of the results the diploma thesis came to particular conclusions. Results showed that parents emotional approach plays an important role in a child?s development and has a major impact on his self-image. Other significant findings were found in the emotional approach of parents, as perceived by pupils from institutional child care. en
dc.description.abstract Anotace Diplomová práce se zabývala problematikou sebepojetí dospívajících žáků základních škol. Jejím cílem bylo zjistit, analyzovat a popsat sebehodnocení a sebedůvěru dospívajících žáků. Vymezit vliv harmonické rodiny na sebepojetí dospívajícího žákaa porovnat některé aspekty sebepojetí u dětí vyrůstajících v rodině a v dětských domovech. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisovala rodinu a její základní funkce, věnovala se socializaci a zabývala se problematikou ústavní výchovy. Významná pozornost byla věnována sebepojetí dospívajících žáků. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníkové metody vliv emočního přístupu rodičů na sebepojetí dítěte. Šetření bylo zaměřeno na dvě skupiny respondentů, a to na žáky pocházející z rodin a žáky pocházející z dětských domovů. K zpracování a ověření předpokladů bylo využito statistických metod. Analýzou takto získaných výsledků diplomová práce dospěla k určitým závěrům. Výsledky ukázaly, že emoční přístup rodičů sehrává ve vývoji dítěte důležitou roli a podílí se zásadně na jeho sebepojetí. Další významné poznatky byly zjištěny v oblasti emočního přístupu rodičů tak, jak jej vnímali žáci pocházející z dětských domovů. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject family en
dc.subject socialization en
dc.subject school en
dc.subject institutional care en
dc.subject self-image en
dc.subject adolescence en
dc.subject emotional approach en
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject škola cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject emoční přístup cs
dc.title Problematika sebepojetí u dospívajících žáků základních škol cs
dc.title.alternative Problems of self-concept of the elementary school's adolescent pupils en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-05-31
dc.date.committed 2011-04-29
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 17985
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452714
dc.subject.verbis psychology of personality en
dc.subject.verbis socialization en
dc.subject.verbis family en
dc.subject.verbis institutional child care en
dc.subject.verbis rodina cs
dc.subject.verbis sebepojetí cs
dc.subject.verbis psychologie osobnosti cs
dc.subject.verbis socializace cs
dc.subject.verbis ústavní výchova cs
dc.subject.verbis self-concept en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:58 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Český jazyk a literatura-dějepis cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account