Recently added

DSpace Repository

Vysokoškolské práce: Recent submissions

 • Šír, Karel : M16000181
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu aplikace pro převod formátů do elektronických čteček knih. Nejdříve popisuje podporované formáty knih, poté následuje představení existujících aplikací na tvorbu a správu elektronických ...
 • Grof, Jaroslav : M15000135
  Tři nejběžnější cyklodextriny (alfa-, beta- a gamma-CD) byly persubstituovány na uhlících C-6 sulfanylovou funkční skupinou. Dále byly připraveny zlaté nanočástice, které byly funkcionalizovány těmito CD na základě afinity ...
 • Lepšík, Jan : M15000141
  V této bakalářské práci jsme se zabývali přípravou uhlíkových vláken na bázi ligninu. Teoretická část seznamuje se základními fakty souvisejícími s přípravou ligninových vláken a přeměnou na vlákna uhlíková. Pro přípravu ...
 • Pícha, Lukáš : M14000066
  Cílem této práce je prozkoumat ukládání časových řad v relačních a NoSQL databázích. Zdrojem časových řad jsou měření několika veličin elektrické energie získaná z měřících přístrojů od firmy KMB systems s.r.o. Praktická ...
 • Košek, Tomáš : M14000044
  Tato bakalářská práce popisuje tvorbu aplikace pro práci nad daty z informačního systému Helios Orange. Zprvu je prezentována klientská desktopová aplikace napsaná v jazyce C# pro načítání dat z databázového souboru systému ...
 • Král, Petr : M15000029
  Simulátor proudění podzemní vody s názvem Flow123d (Březinaa kol. [2]) využívá za účelem zefektivnění výpočtů s malými vekto-ry a maticemi knihovnu Armadillo, která je schopna tyto výpočtydíky optimalizacím například s ...
 • Lafata, Vojtěch : M15000140
  Tato práce se zabývá možností vytvoření nanovlákenného substrátu obsahujícího přírodní extrakt vykazující antimikrobiální aktivitu. Dále jsou zde uvedeny možnosti aktuálního stavu využití nanovlákenných krytí s antiseptickým ...
 • Fišera, Marek : M14000021
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s aplikací obvodu ESP8266 jako snímače vybraných fyzikálních veličin. Dále se seznámit s jeho dostupnými verzemi firmware a programováním. Poté navrhnout a implementovat vhodný ...
 • Vosecký, Lukáš : M15000060
  Instalace a aktualizace aplikací je v nynější době brána za velkou problematiku v oblasti deploymentu. Do zároveň zmiňované problematiky zapadá i monitoring, ladění a údržba. Tyto segmenty deploymentu není vždy nejlehčí ...
 • Malena, Jonáš : M15000042
  Práce se zabývá návrhem, učením a vyhodnocením rozdílných modelů, jejichž účelem bylo pro poskytnutou sekvenci tónů (melodii), vygenerovat harmonický doprovod, tvořený akordy.Učení modelu bylo podmíněno tvorbou rozsáhlého ...
 • Kanclíř, Vít : M15000137
  Tato bakalářská práce se zabývá nedifrakční optikou, speciálně jejím využitím v interferometrii. Teoretická část práce shrnuje základy vlnové optiky a známé informace o nedifrakčních svazcích se speciálním zaměřením na ...
 • Novák, Zbyněk : M14000060
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s počítačem Raspberry Pi a prozkoumání možností jeho využití v rámci aplikací Internetu věcí. Poté seznámení se s možnostmi a limity fungování Mesh sítí a nalezení či navržení ...
 • Špetlík, Martin : M15000054
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí distribuční funkce náhodné veličiny s použitím zobecněných statistických momentů.Jejich hodnoty jsou získány pomocí víceúrovňové metody Monte-Carlo. Sledovanými náhodnými ...
 • Devátý, Zdeněk : M15000010
  Práce je zaměřená na přípravu softwarového nástroje pro podporusběru a vyhodnocování dat o návštěvnosti galerie. Jsou zde analyzoványrůzné možnosti sběru dat o samotných návštěvnících a jejichnávštěvách. Následně je navržen ...
 • Cvejn, Petr : M15000131
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem sterilizačních metod na vybrané nanovlákenné materiály, využívané jako nosiče pro tkáňové inženýrství. Jako zkoumané materiály byly zvoleny polymery: polykaprolakton (PCL), kopolymer ...
 • Hykyš, Petr : M14000139
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody mikroextrakce tuhou fází pro stanovení perzistentních polutantů. Teoretická část obsahuje všeobecný přehled stěžejních poznatků a informací z oboru analytické chemie z ...
 • Kynych, František : M15000036
  Tato bakalářská práce je zaměřena na automatickou fonetickou transkripci pomocí neuronových sítí. Hlavním cílem bylo využít neuronové sítě a výsledky porovnat s chybovostí dosud používaného systému Baseline pro automatické ...
 • Masná, Anežka : M15000142
  Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi celulózových vláken a disperzních epoxidů. První část práce nabízí základní informace o celulóze, přírodních vláknech a jejich povrchových ...
 • Kosina, Jakub : M15000138
  Teorie šokové elektrodialýzy (SED) slibuje efektivní desalinaci vody v jednom kroku. Tato metoda by mohla být průlomovou technologií pro energetický průmysl, kde jsou vysoké nároky na čistotu vody. Konstrukce modulu šokové ...
 • Kania, Lukáš : M14000038
  Práce popisuje analýzování stavu modelové železnice v laboratořilogického řízení TK3. Dále je zde uvedeno, jak jednotlivé ovládacímoduly železnice naprogramovat a na jaké úskalí je možné narazit.V této práci jsou dále ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account