Recently added

DSpace Repository

Vysokoškolské práce: Recent submissions

 • Stebel, Jan (Technical university of LiberecTUL, 2019-07-08)
  This habilitation thesis is based on the author's contributions to the mathematical theory of incompressible uids and to the shape optimization in uid mechanics. In Chapter 2, an overview of basic equations, theory ...
 • Vápenka, David (TUL, 2019-07-08)
  Předkládaná disertační práce se zabývá studiem vlivu rozbíhavého iontového svazku na krystalickou strukturu nanášené tenké vrstvy zirkoničitanu-titaničitanu olovnatého (angl. Lead Zirconate titanate -- PZT). Iontový svazek ...
 • Fedorová, Dominika
  Tato bakalářská práce poskytuje pohled na dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě rešerše odborné literatury definován ...
 • Balakšej, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá využitím statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku. Cílem mé bakalářské je vytvoření účinného nástroje pro rozhodování účetní společnosti XYZ prostřednictvím analýzy ...
 • Myslivec, Lukáš
  Předmětem diplomové práce, která nese název Vstup vybraného podniku na německý trh, je prostřednictvím analýzy vnějšího a vnitřního prostředí vybrat nejvhodnější formu vstupu konkrétního podniku na zahraniční trh. První ...
 • Šilarová, Adriana
  Internacionalizace firem se stala nezbytnou součástí rozvoje mezinárodního obchodu. Tato práce se však blíže zaměřuje na internacionalizaci lidských zdrojů a proces expatriace, neboť lidské zdroje se stávají velmi ceněným ...
 • Thoř, Michal
  Hlavním tématem této diplomové práce je využití digitálního marketingu pro firmu FOXON s.r.o. Jelikož je pojem digitální marketing velmi široký, došlo k postupnému zaměření na PPC reklamu. V první části této diplomové práce ...
 • Škraňka Procházková, Tereza
  Tématem této diplomové práce je Případová studie na výhodnost outsourcingu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena do 4 kapitol a v první části se zaměřuje na teoretické poznatky a literární rešerši, v druhé části pak na ...
 • Poláček, Matěj
  Tato diplomová práce pojednává o projektovém a personálním managementu, kde tyto dvě teoretická východiska prezentuje skrze projektového manažera a projektový tým. Součástí práce je implementace těchto východisek v praxi ...
 • Novotná, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena především na ekonomické vyhodnocení investičního záměru a možnosti jeho profinancování. Cílem diplomové práce bylo ukázat, zda se společnost ŠKODA AUTO a.s. rozhodla správně při realizaci ...
 • Michalová, Andrea
  Diplomová práce Inovace informačního systému ve výrobním podniku se zabývá zkoumáním implementace inovace podnikového informačního systému ve výrobním podniku HOKAMI CZ s.r.o. První část práce se věnuje teoretické rovině ...
 • Chabera, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření užitečného a potřebného controllingového nástroje v podobě reportu, který by zkoumané výrobní společnosti poskytl detailní a věrný obraz nákladové struktury produkovaných výrobků. ...
 • Brzáková, Zdena
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit výkonnost podniku akciové společnosti Alfa pomocí vybraných finančních ukazatelů. Hlavní motivací pro výběr tohoto tématu je možnost důkladně se seznámit s fungováním, řízením a procesy ...
 • Boháčková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou právních forem podnikání. V první části jsou popsány jednotlivé formy podnikatelské činnosti, mezi které patří jednotlivé formy živností, obchodní korporace a nadnárodní formy ...
 • Watzke, Jan
  Diplomová práce se zabývá cloud computingem a jeho využitím v podniku. Z hlediska členění v teoretické části vysvětluje pojem cloud computing a také jeho historii a vývoj. Definuje některé základní pojmy potřebné k pochopení ...
 • Třmínek, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá řízením kvality informačního systému ve vybrané firmě. V první části je stručný popis, co to vlastně je a jak se určuje kvalita softwaru. Druhá část popisuje projektové řízení, které je jedním ...
 • Smolová, Bára
  Diplomová práce se zabývá metodami zpracování Big dat s bližším zaměřením na data nestrukturovaná. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku Big dat, specifikaci zdrojů nestrukturovaných dat a na popis dostupných ...
 • Mrázek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání finanční gramotnosti, přesnějimožnostmi využití moderních technologií, které se dají použít a existují. Teoretickou částpráce lze rozdělit do dvou oddílů. V první oddílu ...
 • Kozák, Marek
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití blockchain technologie v oboru stavebnictví při řízení výstavbového projektu pomocí metod BIM. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část nejdříve představuje technologii ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account