Vysokoškolské práce

DSpace Repository

Vysokoškolské práce

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Semirád, Josef
  Tato práce charakterizuje vybranou organizaci s ohledem na její stávající produkční proces a vyhodnocuje získané výsledky vzhledem k procesnímu přístupu. Nakonec stanovuje doporučení pro zlepšení pracovního postupu v dané ...
 • Varnuška, Daniel
  Práce se zabývá návrhem grafického uživatelského rozhraní ve frameworku Qt. Hlavním tématem je návrh prototypu softwaru, jak daná aplikace může vypadat v praxi. Rešerše obsahuje porovnání frameworků a ukázky aplikací již ...
 • Špecián, Jan
  Práce je zaměřena na přípravu softwarového nástroje pro tvorbu automatických analýz dat získaných z chytrého elektroměru od firmyKMB Systems s.r.o. Jsou zde uvedeny příklady v praxi nejčastějipoužívaných přehledových ...
 • Sál, Jiří
  Cílem této Bakalářské práce je prozkoumání nabízených možností průmyslové ko-munikace, tyto možnosti popsat a poté vytvořit jejich porovnání. K dosažení tohoto cíle práce je nutné se seznámit s průmyslovými sběrnicemi ...
 • Nguyen, Michal
  Cílem této práce je vytvoření nástroje pro analýzu neuronové sítě, tímto nástrojem se stala webová aplikace, která byla vytvořena v rámci této práce. Tato analýza se zakládá na myšlence, že některé ze vstupních proměnných ...
 • Naiman, Luděk
  Tato práce shrnuje problematiku a technologie rozšířené a virtuální reality a následné vytvoření ukázkové aplikace v herním engine Unity pro Škoda Auto a. s. V práci jsou popsány technologie pro virtuální a rozšířenou ...
 • Mázl, Lukáš
  Tato bakalářská práce demonstruje možnosti rozšiřitelnosti dataminingových nástrojů. Práce zahrnuje základní popis strukturyprojektu KNIME a znázorňuje kroky které je nutné splnit provytvoření vlastního uzlu. V průběhu ...
 • Křížek, Mojmír
  Práce se zaměřuje na tvorbu aplikace pro sledování cen produktůonline. Byly využity dva největší eshopy jako zdroje dat - Ebaya Amazon, protože mají API a mají největší sortiment. Součástíaplikace je i rozšiřování skupiny ...
 • Kracman, Tomáš
  Cílem bakalářské práce Použití jazyka R v ložiskovém inženýrství je vytvoření webové aplikace umožňující analýzu dat měřených na podzemním zásobníku plynu Háje. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku skladování ...
 • Jíra, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a zdokumentovat vlastní distribuci operačního systému založeného na Linuxu. K dosažení tohoto cíle je nutné prozkoumat vhodné možnosti pro vytvoření uživatelsky upravené verze ...
 • Fengl, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou stromu poruchových stavů a vytvoření aplikace, která tuto metodu implementuje. Jde o metodu používanou pro ohodnocení spolehlivosti libovolného systému. Práce se zaměřuje na popis a ...
 • Ciubaciuc, Ion
  Táto bakalářská práce popisuje návrh a vývoj webové aplikace která má za cíl podnikům poskytnout pomoc při zavádění systematického managementu biodiverzity a zpřístupnit tuto tématiku i menším firmám. Aplikace je napsána ...
 • Zemtsov, Nikita
  Charakteristickým rysem moderní energetiky je narůstající podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To přináší řadu výhod z pohledu kvality životního prostředí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů má však výrazně ...
 • Janoušek, Tomáš
  Práce se zabývá využitím (elektro)magnetického pole a nanovlákenných nosičů biomasy v biologickém hybridním reaktoru. Hlavním cílem je intenzifikovat bakteriální růst a tvorbu biofilmu na nanovlákenných nosičích za pomoci ...
 • Cícha, Ivan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikace tenkých vrstev ve zdravotnictví. Teoretická část popisuje materiály, které se ve zdravotnictví využívají, a zabývá se otázkou biokompatibility. Dále je popsáno několik druhů ...
 • Dvořák, Robin
  Tato diplomová práce popisuje proces tvorby webové aplikace pro získávání a analýzu dat o dopravních nehodách. Shrnuje problematiku související s interpretací dat o dopravních nehodách ve vybraném mapovém systému a poskytuje ...
 • Dvorský, Pavel
  Práce se zabývá využitím solárních panelů v dnešní společnosti a také jejich výhodami a nevýhodami. Práce popisuje aktuálně využívané měřící desky a návrhy nových desek pro nahrazení stávajících řešení. Dále jsou zde popsány ...
 • Šmíd, Jakub
  Tato zpráva popisuje řízení modelové železnice pomocí PLC systému připojenému k centrálnímu modulu LZV 100, který komunikuje přes XpressNet protokol s jednotlivými moduly. Z počátku se zabývám zprovozněním elektronické ...
 • Samek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webové aplikace, která má sloužit jako vzor pro další klientské aplikace komunikující se serverem, který shromažďuje naměřená data z elektrometrů. Vývoj aplikace proběhl v jazyce ...
 • Myšák, Albert
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím autoenkodéru pro detek-ci anomálií na snímcích textílie. V práci je uvedeno strojové viděnía software pro strojové vidění využivající autoenkodéry. Dále je po-psán autoenkodér a ...

View more